ArtykułyNewsPolska

Polskie wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Czy wiesz jak zagłosować?

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w dniu 15 października 2023. Prawo do udziału w głosowaniu mają wszyscy obywatele polscy, którzy w najpóźniej w dniu wyborów mają ukończone 18 lat oraz nie są pozbawieni praw publicznych, ubezwłasnowolnieni lub pozbawieni praw wyborczych. Czy można głosować poza granicami Polski? Oczywiście tak. Zasady głosowania obywateli Polskich w obwodach utworzonych poza granicami Polski określa ustawa Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r.Głosowanie za granicą odbywa się na podstawie osobistego wniosku osoby zainteresowanej o ujęcie w spisie wyborców. Oznacza to, że zarówno Polacy mieszkający na stałe za granicą jak i obywatele Polscy na stałe zamieszkali w Polsce ale przebywający w czasie wyborów poza jej granicami, będą musieli złożyć wniosek do właściwego konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wniosek trzeba złożyć nie później niż 5 dni przed wyborami czyli do dnia 10 października 2023r.

Przedstawiamy 3 sposoby składania wniosku:

  1. przez stronę internetową e-Wybory https://ewybory.msz.gov.pl/ ( na razie strona nie działa)
  2. na piśmie z własnoręcznym podpisem, które trzeba złożyć osobiście w konsulacie lub wysłac pocztą na adres konsulatu
  3. drogą emailową na adres email konsula. Nie może to być jednak wniosek w treści emaila tylko musi to być skan pisma z własnoręcznym podpisem w podstacji PDF lub jpg.

Wniosek musi zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona)
  • numer PESEL
  • adres za granicą
  • numer telefonu
  • adres email
  • numer paszportu (w krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach, których granicę można przekraczać na dowodzie osobistym np. Turcja, można również podać numer dowodu osobistego

UWAGA! W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, już od 1 października 2021r. do Wielkiej Brytanii nie można wjechać na dowodzie osobistym – nie dotyczy to osób posiadających status osiedleńca. Dlatego najprawdopodobniej udziału w wyborach nie będą mogły wziąć osoby, które posiadają tylko polski dowód osobisty, ale nie posiadają polskiego paszportu. Informacja ta wymaga oficjalnego potwierdzenia ze względu na przejściowy charakter obowiązujących zasad wjazdu na dowód osobisty do Wielkiej Brytanii.

Głos możemy oddać mając ze sobą ważny paszport lub zaświadczenie o prawie do głosowania.

Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie:

„Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.”

W tych wyborach nie można oddać głosu drogą korespondencyjną a wyborcy będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście w lokalu wyborczym.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze listy komisji wyborczych w Wielkiej Brytanii. Dokładne numery i dane adresowe lokali wyborczych oraz okręgi wyborcze będą podane do wiadomości publicznej nie później niż dnia 25 września 2023r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *